چرا مثبت انديشی مهم است

اهميت مثبت انديشی براي درك بهتر اهميت مثبت اندیشی به اين سوال فكر كنيد.تا به حال دقت كرده ايد كه كار ذهن انسان چيست؟ ذهن انسان كارگاهی است كه كار آن توليد تفكر است. اين كارگاه با استفاده از ابزاری كار می كند كه اسم آن ضمير ناخودآگاه است. ضمير ناخودآگاه كل سرنوشت زندگی ما […]

مثبت اندیشی هم هنر است

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی هر انسان بالغ به دلیل این که کم کم درگیری های زندگی ، استرس کاری ، کلافگی و استرس های زیادی را تحمل می کند و ممکن است گاهی احساس کنیم که در غم و اندوه غرق شده ایم. برداشت های شخصی افراد نسبت به زندگی و احساس رضایتش آن را  به سمت […]