آرامش چیست؟

آرامش چیست

آرامش چیست ؟ در فرهگ لغت آرامش را به این شکل ترجمه کرده اند : آرامش به معنای آرمیدن ، صلح و امنیت می باشد. آرامش در واقع یک حس درونی است که انسان می تواند تجربه کند. البته که عوامل بیرونی می تواند روی عوامل درونی مانند آرامش نیز تاثیر بگذارد. انسانی که آرامش […]