چرا موفق نمی شوم

موفق نمی شوم

  همه کار می کنند ولی همه موفق نمی شوند تقریبا هر انسان بالغ ، ساعاتی از یک روز را درگیر کار برای کسب درآمد و بر طرف کردن نیاز های مالی اش است. همه ما برای رفع نیاز های آسایشی خود کار می کنیم. اما می بینیم که یکی ازنآشنایان با کار کمتر یا […]