مثبت اندیشی هم هنر است

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی هر انسان بالغ به دلیل این که کم کم درگیری های زندگی ، استرس کاری ، کلافگی و استرس های زیادی را تحمل می کند و ممکن است گاهی احساس کنیم که در غم و اندوه غرق شده ایم. برداشت های شخصی افراد نسبت به زندگی و احساس رضایتش آن را  به سمت […]