مالك خوشبختی شما چه كسی است ؟

خوشبختی شما

مالكیت خوشبختی شما در اینجا نمی خواهیم از مالكیت خانه و منزل صحبت كنیم. تنها به این نكته اشاره می كنیم كه برای ساختن یك ملك، پی ریزی و زیر ساخت بسیار مهم است. ساختن خانه ای برای خوشبختی نیز نیاز به زیرسازی دارد. با قبول  مالكیت خوشبختی ، شما در واقع همین كار را […]