مخالفان عامل موفقیت هستند

عامل موفقیت

مخالفان به چه كسانی می گویند بارها و بارها به این نكته اشاره كرده ایم كه موفقیت عوامل بسیار زیادی دارد. مسیر موفقیت هیچ وقت هموار نیست. راه كار هایی برای موفقیت وجود دارد. هر كدام از این راه كار ها می توانند عوامل بیرونی یا درونی باشند. عوامل درونی را انسان ثابت قدم به […]