هدف گذاری رمز تمام موفقیت ها

هدف گذاری

هدف گذاری را تمرین کنید هدف ! زیبا ترین کلمه ی سه حرفی در مباحث موفقیت است. هم چنین مهم ترین نکته نیز هست. در واقع خیلی مهم. اصلا تمام موفقیت است. موفقیت بدون هدف معنا ندارد. هستند کسانی که نمی دانند می خواهند چکار کنند ولی درآمد و پولی هم به دست می آورند. […]