برای تجربه زندگی شاد، شكایت نكنید

شكایت نكنید

تجربه زندگی شاد حق شماست آیا این گفته قدیمی را شنیده اید كه نگرانی مثل صندلی گهواره است. انرژی زیادی می گیرد ولی شما را به جایی نمی رساند. همین مساله در مورد شكایت كردن هم صدق می كند. مطمئن هستم كه یك یا چند بار در موقعیتی خاص كه خیلی باعث آزارتان شده است […]