اصول موفقيت از زبان جك كانفيلد

اصول موفقيت

جك كانفيلد كيست يكی از بزرگ ترين نويسنده های آمريكايی است كه در حوزه موفقيت فعاليت مي كند. او در فعاليت های انگيزشی خود از هيچ حركتی دريغ نمی كند. علاوه بر نويسندگی وی در برگزاری سخنرانی و سمينار های موفقيت هم فعاليت مي كند. معروف ترين كتاب های آن مبانی موفقيت و سوپ مرغ […]