تعریف انگیزه

تعریف انگیزه

تعریف انگیزه انگیزه نیز مانند هر کلمه ی دیگری دارای معانی مختلف می باشد اما بی شک یکی از زیباترین تعاریف برای انگیزه این است که : انگیزه باعث می شود که رفتارهای فرد دارای هدف و جهت مشخص باشد. به عبارت دیگر راه رسیدن به هدف و شوق رسیدن به هدف را می توان […]