سرعت در تصمیم گیری را جدی بگیرید

سرعت در تصمیم گیری

چرا سرعت در تصمیم گیری مهم است یکی از مولفه های موفقیت تصمیم گیری درست است. در واقع شناخت نیاز بازار و تصمیم برای رفع آن نیاز بسیار اهمیت دارد. اما زمان نیز بسیار سریع تر از آن چه فکر می کنید سپری می شود. اگر شما سرعت در تصمیم گیری نداشته باشید ممکن است […]