آینده ی خوب تلاش می خواهد

آینده ی خوب

آینده ی خوب می خواهم … همه ی انسان ها به دنبال پیشرفت هستند. چرا همه موفق نمی شوند؟ همه برنامه ریزی می کنند تلاش می کنند اما باز هم همه موفق نمی شوند حتی به 50 درصد چیزهایی که می خواهند برسند. یکی این که ما فقط خوب برنامه ریزی می کنیم اما به […]