آیا شما آدم خوشحالی هستید

آدم خوشحالی

چرا برخی از مردم از بقیه خوشحال تر هستند اگر من و شما برای نوشیدن یك فنجان چای در كافه كنار پیاده رو با هم بنشینیم و من از شما سوال كنم آیا شما آدم خوشحالی هستید یا نه چه پاسخی به من خواهید داد؟ خوب بیاید جواب های مختلفی كه وجود دارد را بررسی […]