خوشحال ترین آدمی كه میشناسی ، كیست؟

خوشحال ترین آدمی كه میشناسی

خوشحال ترین آدمی كه میشناسی معرفی كن آمار نشان می دهد از هر 5 زن آمریكایی 1 نفر افسرده است. در مقابل سالیانه شش میلیون مرد به آمار افسرده ها اضافه می شود. این اعداد بسیار وحشتناك است. چرا با چنین اعداد و ارقامی سر و كار داریم؟ مارسی شیموف یكی از بزرگترین نویسنده های […]