چه کنیم تا شاد و شادی بخش باشیم

شادی بخش

شاد و شادی بخش باشیم شاد شدن، شاد زیستن و شادی بخش بودن را در پاسخهایی که به پرسش های زیر می دهید پیدا کنید:  مهمترین عوامل شخصی و درونی و نیز محیطی و بیرونی که می توانند برای من شادی آور باشند کدامند؟  مهمترین عوامل شخصی و درونی و نیز محیطی و بیرونی که […]

شاد زیستن یک هنر است

شاد زیستن

هنر شاد زیستن یک مساله جالب این است که ما غم و اندوه را بهتر از شادی درک می کنیم. این اتفاق ناخواسته است چون غم اندوه رد بیشتری در ذهن انسان به جا میگذارد و شادی گذراست. در نتیجه واقعا نیاز است که ما یاد بگیریم بیشتر شاد بودن را تجربه کنیم و بیشتر […]