شاد زیستن یک هنر است

شاد زیستن

هنر شاد زیستن یک مساله جالب این است که ما غم و اندوه را بهتر از شادی درک می کنیم. این اتفاق ناخواسته است چون غم اندوه رد بیشتری در ذهن انسان به جا میگذارد و شادی گذراست. در نتیجه واقعا نیاز است که ما یاد بگیریم بیشتر شاد بودن را تجربه کنیم و بیشتر […]