برای خود شادی را تعریف کنید

شادی را تعریف کنید

شادی .. شادی را نیز می توان بسته به شخصیت انسان ، جامعه و فرهنگ های مختلف می تواند تعاریف گوناگونی داشته باشد. اما در اکثر مواقع می توان از واژه شادی چنین تعریفی را بیان کرد که : شادی مجموع کیفیت احساسات درونی انسان است به خصوص دو حس رضایت انسان و کیفیت احساسات […]