میزان شادی خود را تست كنید

میزان شادی

چرا دانستن میزان شادی‌ مهم است شادی احساسی مثبت همراه با لذت،رضایت،آرامش و آسایش است که هر کس در زندگی تجربه می کند .ابراهام مازلو، شادی را ارضاء شدن سلسله مراتب نیازها می داند. او می گوید اگر می خواهید بدانید تا چه اندازه شاد هستید از خود بپرسید تا چه اندازه از برآورده شدن […]