جست و جوی شادی نشانه خودخواهی است؟

جست و جوی شادی

در جست و جوی شادی خیلی مضحك است. انسان به طور غریزی در جست و جوی شادی ،‌ سعادت، خوشبختی و شاد زیستن است. اما بعضی ها نگران خودخواهانه بودن این جست و جو هستند. جالب است كه این افراد به خاطر این موضوع احساس گناه می كنند. دقیقا همین احساس گناه است كه از […]