سلول های بدن تان را شاد كنید

بدن تان را شاد

اگر می خواهيد واقعا شاد باشيد،‌ سلول های بدن تان را شاد كنید خوشحال بودن فقط حالتی ذهنی نیست. بلكه حالتی از بدن هم هست. در حقیقت بدن ما طوری طراحی شده است كه از خوشحالی مان حمایت می كند.  در نتیجه باید یاد بگیرید بدن تان را شاد كنید. دكتر كانداس پرت، روان شناس […]