هر لحظه را زندگی کن          عاشق هر روز باش

زیرا قبل از اینکه متوجه بشی زمان به سرعت می گذرد….

یک لبخند بسیار ساده است ، اما واقعا می تواند روز کسی را تغییر بدهد!