طمع نكنيد،‌ شكست می خوريد

طمع نكنيد

چرا می گوییم طمع نكنيد مسیر موفقیت یك مسیر بی پایان است. همواره انسان در طلب پیشرفت است. در نتیجه همواره نیاز به مراقبت دارد. یكی از موانع در این مسیر طمع است. حرص و طمع یعنی زیاده خواهی بدون منطق. انسان وقتی درگیر طمع می شود ضرر های بسیار زیادی می بیند. یكی از […]